MandorlaDesign

Leiden, Zuid-Holland · 0 verkopen

MandorlaDesign

Leiden, Zuid-Holland 0 verkopen Op Etsy sinds 2014

Mandorla Design

Neem contact op met shopeigenaar

Mandorla Design

Geen geplaatste items

Over de Shop

'Gloed of glans om een heilige figuur'

Mandorla is een kunsthistorische term welke staat voor een 'gloed of glans om een heilige figuur'. (bron: wikipedia). Dat wat een aureool is om het hoofd, is een 'mandorla' om het hele lichaam.

De vorm van een Mandorla ('mandorla' is Italiaans voor 'amandel') ontstaat door twee cirkels gedeeltelijk over elkaar heen te schuiven. Deze twee cirkels staan symbool voor verschillende werelden.

'Gloed of glans' en 'het verbinden' zijn zowel de inspiratiebron als het doel van Mandorla Design.
Met behulp van prachtige materialen (met gloed of glans) mooie ontwerpen vervaardigen. Ontwerpen waarbij zowel het materiaal als product ook prachtig zijn omdat deze tot stand zijn gekomen door samenwerking (verbinden van verschillende werelden) en met aandacht voor duurzaamheid (verbinden van de wereld van vandaag en (over)morgen).

Tweet

Shopmembers

  • Mandorla Design

    Eigenaar, Ontwerper

Shopbeleid

Voor het laatst geüpdatet op 21 februari 2015
Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaardt.

Geaccepteerde betaalmethodes

  • Betaal met Visa
  • Betal met Master Card
  • Betaal met American Express
  • Betaal met Discover
  • Betaal met PayPal
Betaling
Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn maximaal € 3,45 (via Post NL).

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. U herroept de overeenkomst door ons via een duidelijke verklaring via e-mail (info@mandorladesign.nl) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, voordat de herroepingstermijn is verstreken. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit krijgt.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering).
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen direct, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Mandorla Design terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u direct en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de goederen terug.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Verzending
De levering van de producten aan u geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

De door Mandorla Design opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Restituties en ruilen
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Mandorla Design daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mandorla Design de keuze de desbetreffende producten daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De oorspronkelijk zending zal dan aan Mandorla Design moeten worden geretourneerd.
Aanvullend beleid & veelgestelde vragen
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige vereenkomst aan Mandorla Design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mandorla Design gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mandorla Design (dan wel door u ingeschakelde derden), is Mandorla Design niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Mandorla Design.

De administratie van Mandorla Design geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mandorla Design in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mandorla Design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mandorla Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.