Toddler/child vest ("Wuv") knitting pattern (PDF)
Toddler/child vest ("Wuv") knitting pattern (PDF)
$3.99
Adult cowl ("Bukhara") knitting pattern (PDF)
Adult cowl ("Bukhara") knitting pattern (PDF)
$2.99
Adult wrap ("Corbichon") knitting pattern (PDF)
Adult wrap ("Corbichon") knitting pattern (PDF)
$4.99
Adult beret ("Beaulieu") knitting pattern (PDF)
Adult beret ("Beaulieu") knitting pattern (PDF)
$4.99
Baby blanket ("Cervelli") knitting pattern (PDF)
Baby blanket ("Cervelli") knitting pattern (PDF)
$3.99
Felted tote bag ("Valois") knitting pattern (PDF)
Felted tote bag ("Valois") knitting pattern (PDF)
$3.99
Adult beret ("Delft") knitting pattern (PDF)
Adult beret ("Delft") knitting pattern (PDF)
$3.99
Toque ("Lavagna") knitting pattern (PDF)
Toque ("Lavagna") knitting pattern (PDF)
$4.99
Darling Layette (PDF): Baby knitting patterns
Darling Layette (PDF): Baby knitting patterns
$5.99